Restaurants in Tinsley, Sheffield

TGI Friday's

TGI Friday's

American

Sheffield Road
Tinsley
Sheffield
S9 2YL

☎ 0344 6920313